Anthony Ingoldsby & Dorcas Bulkley

Anthony Ingoldsby &
Dorcas Bulkley

--.-- α 30490 / 30491

30490. Anthony Ingoldsby
abt 1586-1627

30491. Dorcas Bulkley
abt 1577-1616Child