Thomas Potter & Susanna Tripp

Thomas Potter &
Susanna Tripp

--.-- α 3292 / 3293

3292. Thomas Potter
1663-1728

3293. Susanna Tripp
?-?Child