Samuel Platts & Sarah _____

Samuel Platts &
Sarah _____

--.-- α 3804 / 3805

3804. Samuel Platts
1617-abt 1689

3805. Sarah _____
1628-1681Child