Frantisek J. Washick & Anna Koza

Frantisek J. Washick &
Anna Koza

--.-- α 52 / 53

52. Frantisek J. Washick
1845-1925

53. Anna Koza
1845-1927Child