Thomas Wheadon & Mary Ann Small

Thomas Wheadon &
Mary Ann Small

--.-- α 6408 / 6409

6408. Thomas Wheadon
1640-1692

6409. Mary Ann Small
1642-1692Child