Henry Somerby & Judith Greenleaf

Henry Somerby &
Judith Greenleaf

--.-- α 7578 / 7579

7578. Henry Somerby
abt 1612-1652

7579. Judith Greenleaf
1625-1705Child