John Stretton & Sarah _____

John Stretton &
Sarah _____

--.-- α 7618 / 7619

7618. John Stretton
?-1686

7619. Sarah _____
?-?Children