Abraham C. McIntyre & Sarah Wyman

Abraham C. McIntyre &
Sarah Wyman

--.-- α 86 / 87

86. Abraham C. McIntyre
1821-1886

87. Sarah Wyman
abt 1827-bef 1868Child