John Fry & Sarah Ann Zimmerman

John Fry &
Sarah Ann Zimmerman

--.-- α 92 / 93

92. John Fry
1824-1914

93. Sarah Ann Zimmerman
1829-1902Child