Henry Abbott & Mary Platts

Henry Abbott &
Mary Platts

--.-- α 950 / 951

950. Henry Abbott
1696-1776

951. Mary Platts
1700-1784Child