Thomas James & Olive Ingoldsby

Thomas James &
Olive Ingoldsby

--.-- α 15244 / 15245

15244. Thomas James
1595-1683

15245. Olive Ingoldsby
?-?Child