Nathaniel Clark & Elizabeth Somerby

Nathaniel Clark &
Elizabeth Somerby

--.-- α 3788 / 3789

3788. Nathaniel Clark
1645-1690

3789. Elizabeth Somerby
1646-1717Child